top of page

What Is Health Insurance? 
Health insurance is a type of insurance coverage that pays for medical, surgical, and sometimes dental expenses incurred by the insured. Health insurance can reimburse the insured for expenses incurred from illness or injury, or pay the care provider directly.

بیمه درمانی؟
بیمه درمانی نوعی پوشش بیمه ای است که هزینه های پزشکی ، جراحی و بعضاً دندانپزشکی را که بیمه شده متحمل آن می شود پرداخت می کند. بیمه درمانی می تواند بیمه شده را برای هزینه های ناشی از بیماری یا جراحت بازپرداخت کند ، یا مستقیماً به ارائه دهنده مراقبت بپردازد 

.قیمت های بیمه درمانی شرکت های خصوصی و برنامه های دیگر را که در بازار ذکر شده است مقایسه کنید
...بیش از 300+ برنامه از شرکتهایی مانند

PL-Log.png
 برای دریافت اطلاعات بیشتر از انواع مختلف  بیمه  و پاسخ به سوالات خود 
  (424) 999-5452  و مشاوره رایگان و بدون تعهد با ژیلا تماس بگیرید
bottom of page